Koho se týká zvýšení rodičovského příspěvku a jaké budou změny v roce 2021?

Ačkoliv jsou trendy v rodičovství v dnešní době zcela jiné, než to bylo například před sto lety, většina párů si přeje mít alespoň jednoho potomka. Plánované rodičovství je nezpochybnitelné právo, které má ve vyspělých zemích každá osoba bez rozdílu. Můžeme sledovat podstatné rozdíly, a to nejen ve výchově, ale i v počtu dětí či ve věku rodičů. Dříve bylo zcela běžné, že žena měla hned několik potomků, se kterými byla doma, starala se o ně i o domácnost, zatímco muž vydělával peníze. Podstatně se mění i věk, ve kterém si páry pořizují první ratolest. Zatímco dříve to bylo okolo 20 roku, v současnosti se tato hranice přehoupla přes 30 let. To je dáno i větším uplatněním žen na trhu práce a budování vlastní kariéry. Máme ale i řadu výhod, jednou z nich je peněžitá pomoc od státu pro ženy v těhotenství a mateřství. Od roku 2020 by mělo dojít k zvýšení rodičovského příspěvku. Víte, o kolik se příspěvek zvedne, kdo na něj bude mít nárok a jaké další změny nás čekají?

Na jaké dávky máte nárok v mateřství?

Vyrovnávací příspěvek:

V období těhotenství a mateřství má žena nárok na vyrovnávací příspěvek, který je určen k dorovnání na původní výši mzdy, pokud musela být žena přeřazena na jinou pozici či odlišný typ práce z důvodu těhotenství, a pokud je tato odlišná pracovní pozice ohodnocena nižší mzdou. K tomu je ale zapotřebí lékařský posudek, ve kterém je jasně řečeno, že výkon stávající práce těhotné ženy by mohl narušit harmonický vývoj plodu nebo kojení. V případě kladného lékařského posudku má žena nárok na dorovnání mzdy na její původní výši, ačkoliv bude provádět jiný typ práce. Obvykle se jedná o pracovní pozice, ve kterých by žena musela pracovat ve směnném provozu, zvedat těžká břemena nebo pracovat s nebezpečnými látkami.

Peněžitá pomoc v mateřství:

Jedná se o jednu ze šesti dávek poskytovanou v České republice, je součástí systému nemocenského pojištění, kam dále spadá nemocenské, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovské a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Abyste měli nárok na pobírání tohoto příspěvku, je nutné splnit dvě podmínky. Za prvé musí být žadatel v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn, což znamená, že je z jeho příjmu v zaměstnání odváděno každý měsíc pojistné na sociální zabezpečení nebo musí v době nástupu na dávku trvat ochranná lhůta z již ukončeného nemocenského pojištění. Dále musí být žadatel nemocensky pojištěn v trvání minimálně 270 dnů za poslední dva roky před nástupem na dávku. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství pouze tedy, pokud si tato osoba dobrovolně a po určitou dobu platila nemocenské pojištění. Na peněžitou pomoc v mateřství navazuje rodičovský příspěvek, o kterém si ale povíme podrobněji v dalším odstavci.

Porodné:

Na tuto dávku nedosáhne automaticky každá osoba, je určena jen pro rodiče s nízkým příjmem. Hlavní podmínkou pro jeho získání je, že příjem rodiny za poslední čtvrtletí v kalendářním roce předcházejícím porodu nepřesáhl 2,7násobek životního minima. Příspěvek je jednorázový, ve výši 13 000 Kč u prvního dítěte a 10 000 Kč u druhého.

Otcovská poporodní péče:

Nejnovější dávka od státu, která byla zavedena teprve v roce myslí i na otce, díky ní mají tatínci nárok na týden otcovské dovolené, během které mohou pobírat celých 70 % z denního vyměřovacího základu.

Co je to rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Všechny osoby, které neměly nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou automaticky nastoupit na rodičovskou dovolenou, a tím pádem tedy pobírat rodičovský příspěvek. Veškeré podmínky o jeho získání a další ustanovení najdete v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který se po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně stará o dítě, které je nejmladší v rodině. Nejdéle však do 4 let věku dítěte, a do doby, než bude na rodičovském příspěvku vyplacena jeho celková částka.

Tato částka činní v letošním roce 220000 Kč, ale od roku 2020 by mělo dojít k jejímu navýšení. V případě narození vícerčat má rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč. Rodič si může sám zvolit výši rodičovského příspěvku, která však nesmí převyšovat 7600 Kč. Záleží totiž na tom, na jakou dobu se rodič rozhodne zůstat na mateřské dovolené, může si vybrat, zda s dítětem zůstane doma po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Výše příspěvku je neměnná, pouze se může celková částka rozprostřít na dobu trvání mateřské dovolené. Na příspěvek má v danou chvíli nárok pouze jeden z rodičů, ale mohou se v jejím pobírání střídat. Není však umožněno, aby dávku pobírali oba rodiče současně. Další podmínkou pro splnění nároku na příspěvek je trvalé bydliště v České republice. Žádost o vyplácení příspěvku je nutno podat na příslušném odboru sociálních věcí úřadu práce, pod nějž rodič spadá.

Jak už bylo zmíněno, rodičovský příspěvek by měl plynule navazovat na peněžitou pomoc v mateřství, ale v případě, že na tuto dávku neměl rodič z nějakého důvodu nárok, může začít čerpat rodičovský příspěvek již od chvíle narození dítěte, avšak v tomto případě nemá nárok zvolit si některou z možných variant a bude dávku pobírat automaticky ve čtyřleté variantě. Jedním z nejčastějších dotazů je, zda může rodič v době pobírání rodičovského příspěvku pracovat. Může, ale pouze v případě, že je zajištěna řádná a celodenní péče o dítě, a to jiným způsobem, než umístěním dítěte do mateřské školy. Což ale není zcela správná definice, díte může mateřskou školu navštěvovat, ale pouze na dobu kratší než 46 hodin měsíčně. Existují i výjimky, a to pro případ, kdy se jedná o dítě s nějakým typem zdravotního postižení. Nárok na pobírání příspěvku může zaniknout, a to narozením dalšího dítěte, u kterého začíná čerpání příspěvku od počátku.

Zvýšení rodičovského příspěvku a změny s tím spojené

Finanční výše příspěvku je pro každého stejná a je možné pobírat jej až po dobu 4 let. Existují totiž tři typy čerpání rodičovského příspěvku, a to v závislosti na délce jeho čerpání. Můžete si vybrat, zda zůstanete s dítětem doma 2, 3 nebo 4 roky. V současné době je celková výše příspěvku stanovena na 220 000 Kč u jednoho dítěte, u dvou na 330 000 Kč. Výši měsíční dávky si pak odběratelé mohou nastavit na základě toho, jak dlouho chtějí být s dítětem doma. Délku můžete měnit i v průběhu čerpání příspěvku. Toto znění zákona bude platné do konce roku 2019.

Od roku 2020 můžeme počítat se změnami, které souvisí s navýšením celkové částky při čerpání rodičovského příspěvku. 6. 11. 2019 bylo totiž Poslaneckou sněmovnou České republiky schváleno zvýšení rodičovského příspěvku. I když se předpokládá, že tato novela zákona vyjde v platnost a projde, je ještě nutné, aby ji schválil i Senát a podepsal prezident České republiky Miloš Zeman. Senát by měl novelu a změnu zákona o navýšení příspěvku projednávat 4.12.2019. Pokud novela vyjde v platnost, navýšení příspěvku by mělo být platné již od 1. ledna 2020. Celková výše rodičovského příspěvku, kterou mohou rodiče čerpat, by se s novelizací měla zvýšit ze současných 220 000 Kč na 300 000 Kč, v případě dvojčat a vícerčat pak z částky 330 000 Kč na 450 000 Kč. Projednávání novelizace zákona vyvolalo u osob, které již příspěvek pobírají nebo jej v budoucnu pobírat plánují, mnoho dotazů.

Kdo bude mít tedy nárok na větší finanční dávku po zvýšení rodičovského příspěvku? Dosáhnou na něj ti rodiče, kteří jej začnou pobírat po 1. lednu 2020, ale i ti, kteří jej začali pobírat ještě před tímto datem, ale k 1.1.2020 budou stále jeho aktivními odběrateli a budou i nadále splňovat potřebné formality pro jeho čerpání. Možné navýšení se však nebude vyplácet zpětně, tím pádem na něj nebudou mít nárok rodiče dětí, kteří jej vyčerpali nebo ukončili k nebo před datem 31. 12. 2019, a to bez ohledu na věk dítěte. Přesná částka pro navýšení bude i nadále záviset na věku dítěte, předchozím příjmu rodičů a na výši předchozího čerpaného příspěvku.

Zvýšení rodičovského příspěvku 2019 je tedy stále ještě projednávaným tématem, s velkou pravděpodobností bude ale novelizace zákona schválena a vejde v platnost 1.1.2020. Nárok, výši a zvýšení rodičovského příspěvku si můžete snadno vypočítat i sami, a to díky online kalkulačce, kterou naleznete na internetových stránkách. Obdobné kalkulačky jsou dnes velmi moderní, můžete si s nimi vytvořit výpočet důchodu 2019, stejně jako nárok na podporu v nezaměstnanosti 2018. Ideálně ale vyhledávejte takové kalkulačky, které jsou co nejvíce aktuální a umí počítat i s novelizacemi zákonů.

Jaké situace mohou nastat s novelizací po 1.1.2020?

  • Rodič začne příspěvek čerpat až v roce 2020: V tomto případě je situace nejjednodušší. Od 1.1. je možné čerpat příspěvek jako doposud, pouze se změní jeho výše. Výši čerpání i dobu trvání mateřské dovolené si nastavíte sami, a to na dobu 2,3 nebo 4 let. Nyní již budete mít možnost čerpat zvýšenou dávku, tedy 300 000 Kč u jednoho dítě, u dvojčat a vícerčat 450 000 Kč. Pro získání příspěvku je nutné si o něj zažádat na příslušném úřadu. Potřebný formulář si můžete stáhnout na internetu.
  • Pobíráte příspěvek již v roce 2019 a budete jej pobírat i v roce 2020: Ačkoliv výše příspěvku zůstává stejná, jako v roce 2019, bude vám automaticky prodloužena délka jeho pobírání, a to až do 4 let věku nejmladšího dítěte, a nebo do chvíle, kdy vyčerpáte novou celkovou výši příspěvku. Dále je ale na vás, jak si tuto výši upravíte, abyste ji mohli maximálně vyčerpat. Problém nastává u rodin, jejichž dítě dosáhne hranice 4 let v prvních měsících roku 2020, protože jim nezbývá příliš času na čerpání navýšené částky. Tyto rodiny si tedy mohou nastavit čerpání maximální částky ještě nyní, aby měli do 1.1. vyčerpáno co nejvíce z původního příspěvku. Je ale nutné mít na paměti, že rychlost měsíčního čerpání je omezena maximální částkou, která je vypočítávána ze 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nebo nesmí přesáhnout částku 7.600 Kč.
  • Nebudete v roce 2020 aktivním příjemcem, ale dítě ještě nedosáhlo věku 4 let: Rodiče, kteří si naplánovali čerpání rodičovského příspěvku ještě před koncem roku 2019, ale dítěti budou 4 roky až v roce 2020 nebo později, je možné zpomalit si čerpání příspěvku tak, aby byli jeho odběrateli i v roce 2020. Je ale nutné, abyste si dobře propočítali, zda stihnete vyčerpat nejen celý původní příspěvek, ale i jeho navýšení před uplynutím doby. V každém případě se ale musíte zažádat o změnu do 31.12.2019.

Sorry, there are errors on the page: