Sankce za nesplácení půjčky.

Nesplácení půjčky

Ferratum Credit:

Za opožděné platby Vám může být účtováno 250 Kč jakožto náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých Věřiteli v souvislosti s Vaším prodlením se splácením kterékoliv částky, dále úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena právními předpisy a odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, a dále smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž budete v prodlení. Dostanete-li se do prodlení se splacením 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce nebo se dostanete do prodlení se splacením více než 2 splátek, může být celý úvěr zesplatněn.

Další informace k nesplácení půjčky

Důsledky nesplácení půjčky

Jsme si vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy bude ovlivněna Vaše schopnost půjčku včas splatit. V případě, že nebudete schopni dodržet termín splacení, spojte se s naším zákaznickým servisem na telefonním čísle 245 001 715 a domluvte se s námi na náhradním postupu. Informace o konkrétních sankcích za nedodržování ujednání Smlouvy o úvěru jsou uvedeny na této stránce.

Metody vymáhání půjčky

Všechny naše procesy vymáhání jsou v plném souladu s požadavky příslušných právních předpisů. Pokud se nám nepodaří Vás zastihnout a pohledávku pokrýt, požádáme o spolupráci jednu z inkasních agentur. Při výběru inkasní agentury velmi dbáme na její profesionalitu a přísné dodržování veškerých aplikovatelných právních předpisů během celého procesu vymáhání.

Potenciální dopad na kreditní hodnocení uživatelů

V případě, že klient neplní své závazky vůči Ferratum Bank včas a nespolupracuje s pracovníky zákaznického servisu za účelem smluvení termínů splácení, může Ferratum Bank dlužníky za pozdní nebo úplné neplacení svých dluhů nahlásit do úvěrových registrů, což negativně ovlivní jejich kreditní rating.

 

 

Sorry, there are errors on the page: