Sankce za nesplácení půjčky

Nesplácení půjčky

Ferratum Credit:

Za opožděné platby Vám může být účtováno 250 Kč jakožto náhrada účelně vynaložených nákladů vzniklých Věřiteli v souvislosti s Vaším prodlením se splácením kterékoliv částky, dále úroky z prodlení, jejichž výše je stanovena právními předpisy a odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů, a dále smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž budete v prodlení. Dostanete-li se do prodlení se splacením 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce nebo se dostanete do prodlení se splacením více než 2 splátek, může být celý úvěr zesplatněn.

Další informace k nesplácení půjčky

 
Důsledky nesplácení půjčky
Jsme si vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy bude ovlivněna Vaše schopnost půjčku včas splatit. V případě, že nebudete schopni dodržet termín splacení, spojte se s naším zákaznickým servisem na telefonním čísle 245 001 715 a domluvte se s námi na náhradním postupu. Informace o konkrétních sankcích za nedodržování ujednání Smlouvy o úvěru jsou uvedeny na této stránce.
 
Metody vymáhání půjčky
Všechny naše procesy vymáhání jsou v plném souladu s požadavky příslušných právních předpisů. Pokud se nám nepodaří Vás zastihnout a pohledávku pokrýt, požádáme o spolupráci jednu z inkasních agentur. Při výběru inkasní agentury velmi dbáme na její profesionalitu a přísné dodržování veškerých aplikovatelných právních předpisů během celého procesu vymáhání.
 
Potenciální dopad na kreditní hodnocení uživatelů
V případě, že klient neplní své závazky vůči Ferratum Bank včas a nespolupracuje s pracovníky zákaznického servisu za účelem smluvení termínů splácení, může Ferratum Bank dlužníky za pozdní nebo úplné neplacení svých dluhů nahlásit do úvěrových registrů, což negativně ovlivní jejich kreditní rating.