Jak funguje finanční správa a co je jejím úkolem?

Finance jsou součástí našich životů již odnepaměti. V určitém smyslu jsou na nich závislé naše životy, protože peníze jsou obvykle prostředkem, který slouží k uspokojování našich základních životních potřeb. Díky nim si můžeme opatřit jídlo, bydlení a mnoho dalších věcí. Většina z nás získává ve formě příjmu neboli mzdy, která mu náleží v zaměstnání za odvedený pracovní úkon či úkony. Jistě jste se již setkali s pojmem hrubá a čistá mzda. Z hrubé mzdy jsou ale ještě odváděny určité finance státu, a k nim patří i daně. Jedná se o zákonem stanovený a legislativně opatřený finanční odvod státu. Mohou být placeny při určitých okolnostech a událostech, buďto pravidelně, nebo jednorázově, třeba u dědictví či prodeji. Pokud člověk z nějakého důvodu daně státu neodvede, může být tento čin sankciován, například jejím navýšením, nebo může být toto jednání považováno za trestné a protiprávní. Ke správě daní slouží finanční správa, což je systém správních orgánů v České republice. Víte, jak je tento systém v naší zemi rozdělen, jaké máme u nás druhy daní a která legislativa vám může pomoct s lepší orientací v této problematice?

Organizace finanční správy v České republice

Generální finanční ředitelství:

Začneme pěkně od začátku. Finanční správa v České republice je rozčleněna do několika správních orgánů. Funguje zde sestupná tendence, což znamená, že existuje orgán, který je nadřízen těm nižším. Generální finanční ředitelství sídlí v Praze a je zřízeno podle zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky. Generální finanční ředitelství je určeno pro výkon působnosti nad celou Českou republikou a jeho í sídlo je v hlavním městě – v Praze. Je tvořeno několika odděleními, a to kanceláří finančního ředitele, oddělením interního auditu a vnitřní kontroly, sekcí právní, personální, informatiky, ekonomiky, řízení úřadu, metodiky a výkonu daní a řízení rizik při správě daní. Generální finanční ředitelství je řízeno ředitelem, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje zástupce. Dle zákona vykonává mnoho činností, například se podílí na přípravě veškerých návrhů právních předpisů v oboru své působnosti, vykonává působnost správního orgánu, a to nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství, vede centrální registry, a z pověření ministerstva se podílí na sjednávání mezinárodních smluv, udržování a rozvoji mezinárodních vztahů a spoluprací. S funkcí generálního ředitele i jeho zástupce je neslučitelné členství v jakékoliv politické straně či politickém hnutí, obě tyto osoby musí mít odpovídající vzdělání stanovené zákonem. Pouze tento orgán finanční správy je považován za jedinou účetní jednotku. Generální finanční ředitelství je financováno z Ministerstva financí,jemuž je zároveň i podřízeno.

Odvolací finanční ředitelství 

Stejně jako generální ředitelství se i to odvolací řídí dle zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky. Sídlí v Brně a vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům, provádí řízení o správních deliktech a dále vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy. Nadřízeným orgánem Odvolacího finančního ředitelství je Generální finanční ředitelství. Odvolací finanční ředitelství není účetní jednotkou.

Finanční úřady

Jedná se o státní instituce, která je podřízena Odvolacímu finančnímu ředitelství a Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou státem zmocněny k tomu, aby získávaly od daňových poplatníků daně, někdy i nedaňové příjmy. V závislosti na jurisdikci mohou finanční úřady také zahrnovat výběr daně, provádění auditů a jsou zplnomocněny k vyšetřování daňových úniků. Dále mají v kompetenci spravovat dotace a ukládat pokuty. Nacházejí se v jednotlivých krajích a jeden specializovaný v Praze. Finanční úřady nejsou považovány za účetní jednotky.

Znáte všechny druhy daní?

Jak už bylo napsáno výše, finanční správa má na starosti daně. Těch ale existuje několik druhů. V České republice známe daň z přidané hodnoty, z příjmů, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, z hazardních her, dále pak silniční daň, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, spotřební a ekologické daně. Nyní se na každou zaměříme trochu podrobněji. Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH a tvoří jeden z nejdůležitějších a největších příjmů státu. Často je označována jako univerzální a nepřímá daň, což znamená, že nelze dopředu určit osobu, tedy daňového plátce, který bude daň v konečné fázi platit, protože tuto daň odvádí každá osoba při nákupu valné většiny zboží nebo při platbě služeb. Daň z příjmů musí odvádět fyzické a právnické osoby, ale i obchodní společnosti.

V České republice existuje hned několik systémů daně z příjmů, které se liší svým dopadem. Na výběr tohoto typu daně jsou kladeny mnohem vyšší nároky, její konstrukce je složitá, přesto je v mnoha státech považována za jednu z nejvýznamnějších daní. Při jejím výběru by mělo být zohledněno sociální postavení daňových plátců, čímž by měla sloužit k pozdější redistribuci důchodových dávek od osob s vyššími příjmy na osoby s nižšími příjmy.

Daň z nemovitých věcí je souhrnný název pro daně z pozemků, staveb a jednotek. Řadíme ji mezi majetkové daně. Každoročně jsou tímto způsobem zdaňovány nemovité věc a jejich vlastnictví. Příjemcem daňových výnosů z daně z nemovitých věcí jsou výlučně obce, avšak správu této daně zajišťuje stát, a to prostřednictvím finančních úřadů. Neměli bychom si ale plést daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí. V případě, že zdědíte dům, koupíte jej nebo vyhrajete v dražbě, bude se vás týkat daň z nabytí nemovitosti, jejíž sazba je stanovena na 4 % ze základu daně. Od roku 2016 je plátcem této daně výhradně kupující.

Finanční správa má dále na starost výběr daní z hazardních her. Poplatníkem této daně se stává každá osoba, která je provozovatelem hazardní hry. Buďto můžete být držitelem základního povolení a jste legálním provozovatelem, nebo hazardní hru provozujete bez tohoto povolení, jste tedy nelegálním provozovatelem. V obou případech se vás ale tato daň týká. Předmětem pro odvod této daně je obecné provozování hazardní hry na území České republiky.

V případě, že jste podnikatelem a využíváte pro tuto svou činnost i motorových vozidel, například pro přepravu zboží, musíte platit silniční daň. Plátcem je vždy osoba, která je zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla. Zdaňovací období je v tomto případě stanoveno na 1 rok, a daň je odváděna ve 4 zálohách, a to k datu 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Existují i výjimky, tedy vozidla, která jsou osvobozena od placení této daně, jedná se například o automobily určené k diplomatickým misím nebo vozidla zajišťující linkovou vnitrostátní přepravu osob.

V případě, že se stanete majitelem nemovitosti, a to formou dědění ze závěti či ze zákona, vztahuje se na vás povinnost zaplacení dědické daně. Sazba této daně se odvíjí od několika věcí, klíčová je však celková hodnota zděděného majetku a příbuzenský vztah k zůstaviteli. V případě, že nabydete bezúplatně majetku, tedy darem, je nutné zaplatit daň darovací. Ve většině případů je plátcem této daně nabyvatel, tedy osoba, která majetek bezúplatně získá. Pro výpočet této daně je nutné znát cenu daru, poníženou o prokázané dluhy či clo. Na zboží, u něhož je prokazatelně považována za jeho spotřeba za škodlivou, a to pro společnost i jedince, nebo se stát snaží omezit produkci toho zboží, je uvalena spotřební daň. V České republice se týká například alkoholických či tabákových výrobků.

Změny a kritika Finanční správy České republiky

Poté, co nastoupil na post ministra financí v České republice Andrej Babiš, došlo k výrazným změnám i ve finanční správě. Jednou z nejpodstatnějších změn jsou ty legislativní, dále pak zpřísňování postupů vůči podnikatelům, dále pak zavedení EET, tedy Elektronické evidence tržeb, která je stále diskutovaná. A jak tyto změny vypadaly v praxi?

Například každá osoba, která má zpřístupněnu datovou schránu, musí svá daňová přiznání podávat elektronicky. Za nedodržení tohoto předpisu je udělována peněžitá sankce ve výši 2000 Kč. Od roku 2016 byla zavedena povinnost podávat kontrolní hlášení, což je speciální nástroj pro kontrolu plátců daně z přidané hodnoty. V tomto případě mohou být podnikatelé sankciování peněžitou pokutou až do výše 30000 Kč. Tyto i další kroky finanční správy byly značně kritizovány, a to nejen v médiích, ale i širokou veřejností. Část zákona o kontrolních hlášeních byla dokonce Ústavním soudem prohlášena za protiústavní. Ministerstvo financí tedy provedlo změny v tomto zákoně. V posledních letech se finanční správa také potýká s několika soudními spory, o kterých se můžete dočíst nejen z médií, ale i na samotných oficiálních stránkách Finanční správy České republiky, která se k dané problematice vyjadřuje a mnohdy uvádí vysvětlení některých tvrzení či výroků.

Víte, jak fungují finanční úřady v České republice?

V České republice existuje celkem 14 centrálních finančních úřadů rozdělených podle krajů. Patnáctým úřadem je Specializovaný finanční úřad. Působnost finančního úřadu je vykonávána na území vyššího samosprávního celku, tedy kraje, jehož název je vždy uveden v oficiálním názvu úřadu, například Finanční úřad pro Zlínský kraj. Tyto úřady vykonávají pouze vybranou část působnosti na území republiky, zatímco specializovaný úřad vykonává celou působnost. Specializovaný finanční úřad sídlí v Praze. Každý finanční úřad je řízen ředitelem, v případě jeho nepřítomnosti zástupcem ředitele.

Mezi základní náplň práce těchto úřadů patří výkon správy daní, výběr a vymáhání daní, vybírá a vymáhá peněžitá plnění , vede evidence a registry, provádí finanční kontrolu, dále kontrolu, kterou stanovují právní předpisy upravujícími účetnictví a v této souvislosti ukládá i pokuty, kontroluje výkon poplatků a z pověření ministerstva vykonává působnost kontaktního dílčího orgánu a přezkoumává hospodaření krajů.

Od nového roku by ale mělo dojít k omezení činnosti některých finančních úřadů, k čemuž se vyjadřuje i samotná Finanční správa České republiky na svých oficiálních stránkách. Dle vyjádření finanční správy však nedojde k omezení služeb pro občany, ty budou i nadále poskytovány v předem stanovené úřední dny a hodiny. Přesto tyto kroky podléhají kritice, zejména z řad zástupců obcí a samosprávy. Plátcem některé z výše uvedených daní se pravděpodobně stane za svůj život každá osoba, je proto dobré mít alespoň základní povědomí o struktuře a fungování státní finanční správy. Mnoho informací o její působnosti a organizaci naleznete v již zmiňovaném zákoně č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky nebo na stránkách finanční správy. Je dobré být obeznámen nejen se svými právy, ale i povinnostmi, a sledovat aktualizace a novelizace v odvodech daní, abyste nebyli v budoucnu sankciováni.

Sorry, there are errors on the page: